Fitness First Thailand Club Rules - Gym Rules and Regulations
 • ฟิตเนส เฟิรส์ท คลับในประเทศไทย ("คลับ")
  คลับดำเนินการโดยบริษัท อีโวลูชั่น เวลล์เนสส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ที่ชั้น 3 อาคารสาทร สแควร์ เลขที่ 98 ถนนสาทรเหนือ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10500 (“บริษัท”) วัตถุประสงค์หลักคือการจัดหาอุปกรณ์ด้านสุขภาพและการพักผ่อนสำหรับสมาชิกคลับและแขกของพวกเขา โฮมคลับเป็นคลับที่สมาชิกเข้าใช้บริการหรือเข้าชมบ่อยที่สุด บริษัทได้แต่งตั้งทีมฝ่ายบริหาร (“ฝ่ายบริหาร”) ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินงานของคลับ
 • เงื่อนไขการเป็นสมาชิก
  ก) การเป็นสมาชิกนั้นเป็นเรื่องส่วนบุคคลของสมาชิกและไม่สามารถมอบให้ได้ ไม่สามารถถ่ายโอนได้ และไม่สามารถขอคืนได้ สมาชิกไม่สามารถให้ยืมบัตรสมาชิกของตนแก่บุคคลที่สามได้ บริษัทอาจมอบผลประโยชน์ของข้อตกลงเหล่านี้ให้กับบุคคล ห้างหุ้นส่วน หรือบริษัท เมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกทราบ

  ข) การเป็นสมาชิกใหม่และการโอนสมาชิกภาพขึ้นอยู่กับการอนุมัติของฝ่ายบริหาร ฝ่ายบริหารขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการสมัครเป็นสมาชิกของคลับไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม

  ค) เมื่อได้รับการยอมรับ สมาชิกจะได้รับบัตรสมาชิก (ซึ่งจะยังคงเป็นทรัพย์สินของบริษัท) และสมาชิกจะได้รับสิทธิทั้งหมดภายใต้ระดับของการเป็นสมาชิก หากบัตรสมาชิกหายไป ฝ่ายบริหารจะออกบัตรทดแทนใหม่โดยมีค่าธรรมเนียมเล็กน้อย

  ง) สมาชิกท่านใดที่ต้องการเข้าคลับโดยไม่มีบัตรสมาชิกที่ถูกต้องจะต้องได้รับการยอมรับตามดุลยพินิจของฝ่ายบริหารเท่านั้น

  จ) 7 วันการันตี - คุณมีระยะเวลา '7 วันการันตี' 7 วันนับจากวันที่สัญญาทำขึ้น หากคุณต้องการใช้ช่วงเวลานี้เพื่อยกเลิกการเป็นสมาชิกของคุณ คุณจะต้องแจ้งให้เราทราบเป็นลายลักษณ์อักษร (โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแบบฟอร์มที่เราจัดทำ) ว่าคุณต้องการยกเลิกการเป็นสมาชิกของคุณในช่วง 7 วันการันตี เราจะยกเลิกสัญญาของคุณและคืนเงินค่าสมาชิกเริ่มต้นของคุณลบด้วยค่าธรรมเนียมและค่าบอดี้เฟิรส์ท (Body First) และพีที (PT) การเป็นสมาชิกไม่สามารถถ่ายโอนได้ในช่วง 7 วันการันตีได้ หลังจากสิ้นสุดช่วง 7 วันการันตี หากคุณต้องการที่จะยกเลิกสัญญาคุณจะต้องชำระค่าธรรมเนียม โดยจำนวนค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเหตุผลที่คุณยกเลิกสัญญา โปรดดูข้อกำหนดการยกเลิกตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับสิทธิของคุณในการยกเลิกการเป็นสมาชิกและค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระในกรณีดังกล่าว

  ฉ) หมวดหมู่สมาชิก

  1) คลับคลาส – สมาชิกสามารถเข้าใช้บริการคลับฟิตเนส เฟิรส์ท ประเภทพรีเมี่ยมและแพลตตินัมได้ทั่วประเทศและทั่วโลก* รวมถึงสามารถเข้าคลับประเภทโซนและคลับคลาสได้

  2) โซน – สมาชิกสามารถเข้าใช้บริการคลับฟิตเนส เฟิรส์ท ประเภทพรีเมี่ยมและแพลตตินัมได้ทั่วประเทศและทั่วโลก* รวมถึงสามารถเข้าคลับประเภทโซน แต่ไม่สามารถเข้าประเภทคลับคลาสได้

  3) แพลตตินัม – สมาชิกสามารถเข้าใช้บริการคลับฟิตเนส เฟิรส์ท ประเภทพรีเมี่ยมและแพลตตินัมได้ทั่วประเทศและทั่วโลก* แต่ไม่สามารถเข้าคลับประเภทโซนและคลับคลาสได้

  4) พรีเมี่ยม – สมาชิกสามารถเข้าใช้บริการคลับฟิตเนส เฟิรส์ท ประเภทพรีเมี่ยมได้ทั่วประเทศและทั่วโลก* แต่ไม่สามารถเข้าคลับประเภทแพลตตินัม โซน และคลับคลาสได้

  5) โฮม – สมาชิกสามารถเข้าใช้บริการได้เฉพาะคลับที่สมัครเท่านั้น

  *การเป็นสมาชิกนี้อนุญาตให้คุณเข้าใช้บริการฟรี 30 ครั้งต่อปีกับคลับใน
    - ฟิตเนส เฟิรส์ท เอเชีย
    - ฟิตเนส เฟิรส์ท ออสเตรเลีย
    - ฟิตเนส เฟิรส์ท ตะวันออกกลาง

  ช) สมาชิกแบบไลฟ์สไตล์ คือ ข้อผูกพันการเป็นสมาชิกขั้นต่ำ 12 เดือนและไม่สามารถยกเลิกได้ในช่วงเวลานี้ ยกเว้นที่ระบุไว้ในหัวข้อการยุติการเป็นสมาชิก หลังจากนั้นสัญญาจะยังคงทำงานต่อไปเป็นรายเดือนจนกว่าจะถูกยกเลิก การรักษาสภาพสมาชิก และค่าธรรมเนียม จะไม่ถูกจัดเป็นการชำระค่าสมาชิกเต็มจำนวนและไม่นับรวมในระยะเวลาขั้นต่ำ

  ซ) สมาชิกแบบไลฟ์สไตล์พลัส คือ ข้อผูกพันการเป็นสมาชิกขั้นต่ำ 12 ถึง 36 เดือนและไม่สามารถยกเลิกได้ในช่วงเวลานี้ ยกเว้นที่ระบุไว้ในหัวข้อการยุติการเป็นสมาชิก หลังจากนั้นสัญญาจะยังคงทำงานต่อไปเป็นรายเดือนจนกว่าจะถูกยกเลิก การรักษาสภาพสมาชิก และค่าธรรมเนียม จะไม่ถูกจัดเป็นการชำระค่าสมาชิกเต็มจำนวนและไม่นับรวมในระยะเวลาขั้นต่ำ

  ฌ) สมาชิกแบบพรีเมียร์ คือ ข้อผูกพันการเป็นสมาชิกขั้นต่ำ 5 เดือน สัญญาจะยังคงทำงานต่อไปเป็นรายเดือนจนกว่าจะถูกยกเลิก การรักษาสภาพและค่าธรรมเนียมจะไม่ถูกจัดเป็นการชำระค่าสมาชิกเต็มจำนวนและไม่นับรวมในระยะเวลาขั้นต่ำ

  ญ) ผู้ที่จะสมาชิกได้จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี ผู้ปกครอง/ผู้ดูแลสำหรับผู้สมัครที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีแต่มากกว่า 15 ปีจะต้องลงนามในข้อตกลง/สัญญากระดาษหรือสัญญาดิจิทัล เพื่อให้ผู้เยาว์เข้าร่วมคลับ และปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับ อีกทางหนึ่งผู้ปกครอง/ผู้ดูแล สามารถทำหนังสือยินยอมในการสมัครให้คลับได้

  ฎ) สมาชิกแบบชำระค่าบริการล่วงหน้า คือ การจ่ายค่าบริการสมาชิกแบบชำระล่วงหน้าและค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพไม่สามารถขอคืนได้และไม่สามารถถ่ายโอนได้ในทุกกรณี การเป็นสมาชิกแบบชำระค่าบริการล่วงหน้าจะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาขั้นต่ำยกเว้นต่อเมื่อคุณเลือกต่ออายุสมาชิก
 • ข้อตกลงการเป็นสมาชิก/แบบฟอร์มสัญญา
  อตกลงการเป็นสมาชิกฟิตเนส เฟิรส์ทมีทั้งในรูปแบบสัญญากระดาษหรือสัญญาดิจิทัล

  ก) สัญญาที่เซ็นแบบดิจิทัล/อิเล็กทรอนิกส์ และสัญญาที่ลงนามในกระดาษนั้น ถูกยอมรับตามกฎหมายและจะต้องไม่ถูกปฏิเสธผลทางกฎหมาย ความถูกต้อง หรือการบังคับใช้ของสัญญา

  ข) คุณจะได้รับสำเนาของสัญญาที่ลงนามแบบดิจิทัลผ่านทางอีเมลที่คุณให้ไว้กับเรา หรือคุณอาจขอสำเนาที่พิมพ์จากคลับตอนเข้าร่วม

  ค) สัญญากระดาษอาจถูกใช้ตามดุลยพินิจของคลับ สำเนาสัญญาที่ลงนามแล้วจะถูกสแกนและแนบไปกับประวัติสมาชิกของคุณ
 • ค่าธรรมเนียมสมาชิก
  ก) สมาชิกทุกคนจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมเริ่มต้นและค่าธรรมเนียมการจัดการตามจำนวนเงินที่ระบุ ซึ่งไม่สามารถขอคืนได้และจะมีผลทันทีเมื่อได้รับการยอมรับในฐานะสมาชิก ค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมและค่าธรรมเนียมการจัดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  ข) ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าธรรมเนียมสมาชิกจะไม่สามารถขอคืนได้เมื่อลาออกหรือยกเลิกด้วยเหตุผลใดก็ตาม

  ค) การสมัครสมาชิกรายเดือนจะชำระในวันที่ 1 ของทุกเดือนผ่านการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต/การหักบัญชีธนาคารตามที่ระบุไว้ในหน้าแบบฟอร์มการสมัครสมาชิกเมื่อเข้าร่วม (หรือในแบบฟอร์มการดำเนินการแยกต่างหาก - แล้วแต่จำนวนใดปัจจุบันที่สุด) หลังจากนั้นจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมชำระล่าช้าจำนวน 200 บาทต่อเดือนที่ค้างชำระ

  ง) ความล้มเหลวในการใช้งานหรือไม่ใช้อุปกรณ์ของคลับไม่ได้ยกเลิกข้อผูกพันในการชำระค่าสมัครสมาชิกทั้งหมดในเวลาที่กำหนด

  จ) จำนวนการอนุมัติการตัดบัญชีบัตรเครดิต/ธนาคาระต้องเพียงพอที่จะครอบคลุมการสมัครสมาชิกอย่างน้อยสามเดือนพร้อมค่าธรรมเนียมการชำระล่าช้า ในบางครั้งความล่าช้าของธนาคารอาจทำให้บัตรเครดิต/การตัดบัญชีโดยตรงของคุณใช้ไม่ได้เป็นเวลาหลายเดือน ในกรณีนี้คุณสามารถชำระเงินได้โดยตรงที่คลับ โปรดอัพเดตรายละเอียดการเรียกเก็บเงินของคุณและข้อมูลการติดต่อกับคลับเสมอ ฟิตเนส เฟิรส์ท อาจเพิ่มจำนวนครั้งในการเรียกเก็บเงินตามสมควรเพื่อรวบรวมยอดค้างชำระ

  ฉ) ฝ่ายบริหารขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเป็นสมาชิกที่ยังไม่ได้ชำระค่าธรรมเนียมเป็นเวลาสามเดือนหรือมากกว่า การดำเนินการทางกฎหมายจะถูกนำมาใช้เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมคงค้างจากสมาชิก

  ช) การพ้นสมาชิกภาพ สมาชิกเข้าร่วมอีกครั้งได้ต้องชำระค่าธรรมเนียมการเริ่มต้น

  ซ) การเพิ่มค่าธรรมเนียมสมาชิก:

  1) ราคาสัญญา; ฟิตเนส เฟิรส์ท ตกลงที่จะไม่เพิ่มค่าธรรมเนียมรายเดือนของสมาชิกภายในระยะเวลาของสัญญาขั้นต่ำ

  2) หลังจากนั้นฟิตเนส เฟิรส์ท ขอสงวนสิทธิในการเพิ่มราคาของทางเลือกการเป็นสมาชิกที่มีอยู่ ไม่ว่าจะเป็นรายบุคคลหรือภายใต้บัญชีบริษัท ขึ้นอยู่กับการแจ้งเตือน 30 วันแก่สมาชิก โดยการแจ้งเตือนดังกล่าวในคลับ หรือโดยวิธีการใด ๆ ที่มีความเหมาะสมในเวลานั้น

  3) การชำระค่าสมาชิกรายเดือนล่วงหน้าผ่านระบบการชำระเงินอัตโนมัติ ฟิตเนส เฟิรส์ทขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบางส่วนในกรณีที่ชำระเงินล่าช้า เนื่องจากการเก็บเงินไม่สำเร็จไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม หรือในกรณีที่ใช้วิธีการชำระเงินแบบอื่น

  4) หากค่าสมาชิกปรับราคาเพิ่มขึ้น คุณอนุญาตให้บริษัทเพิ่มคำแนะนำการชำระเงินอัตโนมัติตามที่ระบุไว้ด้านหน้าของแบบฟอร์มการสมัครสมาชิกตอนเข้าร่วม (หรือในแบบฟอร์มการดำเนินการแยกต่างหาก - แล้วแต่วิธีใดก็ตามที่เป็นปัจจุบันที่สุด)
 • การรักษาสภาพสมาชิก
  ก) สมาชิกอาจ "รักษาสภาพ" การเป็นสมาชิกได้โดยการชำระค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพ 500 บาทต่อเดือน และชำระค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพล่วงหน้า

  ข) สมาชิกจะต้องแจ้งให้คลับทราบล่วงหน้า 30 วันถึงวันแรกของเดือนที่จะรักษาสภาพ ไม่อนุญาตให้แจ้งย้อนหลัง คำขอรักษาสภาพจะต้องดำเนินการโดยผู้จัดการส่วนหน้าของคลับ คลับจะออกหนังสือยืนยันระยะเวลาการรักษาสภาพ

  ค) ระยะเวลาการรักษาสภาพจะต้องเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 เดือนหรือสูงสุด 12 เดือน และสมาชิกจะต้องเป็นสมาชิกที่ชำระเงินแล้วอย่างน้อย 3 เดือนหลังจากเข้าร่วม

  ง) ช่วงเวลาการรักษาสภาพเริ่มต้นในวันที่ 1 ของเดือนและสิ้นสุดในวันสุดท้ายของเดือน

  จ) ระยะเวลาการรักษาสภาพไม่นับรวมในระยะต่ำสุด ไม่อนุญาตให้ใช้การรักษาสภาพตามระยะเวลาที่แจ้งเพื่อยกเลิกการเป็นสมาชิก

  ฉ) สมาชิกไม่สามารถใช้อุปกรณ์ของคลับในช่วงเวลานี้ เว้นแต่คุณจะยกเลิกการรักษาสภาพสมาชิกของคุณโดยจ่ายค่าธรรมเนียมตามโปรโมชั่นของเดือนก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการรักษาสภาพ

  ช) การรักษาสภาพสมาชิกของคุณจะหมดลงและเริ่มต้นสมาชิกอัตโนมัติอีกครั้ง เมื่อชำระค่ารายเดือนแบบเต็ม หลังจากพ้นกำหนดระยะเวลาการรักษาสภาพ
 • เงื่อนไขทางกายภาพของสมาชิก
  ก) เจ้าหน้าที่ ตัวแทน และผู้ทำสัญญารับช่วงของเราไม่มีคุณสมบัติทางการแพทย์ ดังนั้นหากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสมรรถภาพหรือความสามารถในการออกกำลังกายของคุณ เราขอแนะนำให้คุณรับคำแนะนำจากแพทย์ก่อน เพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัย คุณต้องรับผิดชอบในการใช้อุปกรณ์ทั้งหมดของคลับอย่างถูกต้อง หากคุณไม่แน่ใจในวิธีการใช้อุปกรณ์ใดๆ กรุณาถามพนักงาน

  ข) สมาชิกต้องรับรองและแสดงว่าเขา/เธออยู่ในสภาพร่างกายที่ดี ไม่มีเหตุผลทางการแพทย์หรือเหตุผลอื่นใดที่ทำให้เขา/เธอไม่สามารถมีส่วนร่วมในการออกกำลังกายแบบแอคทีฟหรือแบบพาสซีฟ และการออกกำลังกายดังกล่าวจะไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ความปลอดภัย ความสะดวกสบาย หรือสภาพร่างกายของเขา/เธอ

  ค) สมาชิกจะต้องไม่ใช้อุปกรณ์ใดๆ ของคลับในขณะที่ติดเชื้อหรือเจ็บป่วยจากโรคติดต่อหรือโรคอื่นๆ เช่น แผลเปิด รอยถลอก หรือการติดเชื้อเล็กๆ น้อยๆ ซึ่งมีความเสี่ยงที่การใช้งานดังกล่าวอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ความปลอดภัย ความสะดวกสบาย หรือสภาพร่างกายของสมาชิกคนอื่นๆ

  ง) สมาชิกและแขกของพวกเขาต้องออกกำลังกายและใช้อุปกรณ์ด้วยความเสี่ยงของตนเอง และได้รับคำแนะนำปรึกษาจากแพทย์ก่อนที่จะเริ่มการออกกำลังกายทุกประเภท
 • การเชิญสมาชิกออก
  ฝ่ายบริหารอาจยกเลิกการเป็นสมาชิก

  ก) โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและมีผลทันที หากความประพฤติของสมาชิกเป็นความเห็นที่สมเหตุสมผลของฝ่ายบริหาร ไม่ว่าการกระทำดังกล่าวเป็นเรื่องของการร้องเรียนโดยสมาชิกอื่นหรือไม่ ว่ามันเป็นอันตรายต่อลักษณะและ/หรือผลประโยชน์ของคลับ

  ข) โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและมีผลบังคับใช้ทันที หากสมาชิกกระทำการฝ่าฝืนกฎ หรือกฎและข้อบังคับของคลับ เช่นเดียวกับกฎที่มีผลบังคับใช้เป็นครั้งคราว

  ค) หากค่าสมาชิกรายเดือนหรือค่าธรรมเนียมตู้เก็บของยังคงค้างชำระหลังจากวันครบกำหนดชำระเงิน

  ง) แจ้งให้ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร หากบริษัทมีความเห็นว่าสมาชิกไม่เหมาะสมสำหรับการเป็นสมาชิกของคลับ

  จ) โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและมีผลทันที หากพบว่าสมาชิกละเมิดความเป็นส่วนตัวของสมาชิกคนอื่นๆ ภายในห้องอาบน้ำและห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า หรือถูกจับในพฤติกรรมลามก

  สมาชิกที่ถูกยกเลิกความเป็นสมาชิกโดยฝ่ายบริหารจะต้องถูกริบสิทธิ์ทั้งหมดของการเป็นสมาชิกโดยมีผลทันที โดยไม่มีการเรียกร้องการคืนเงินค่าธรรมเนียมเริ่มต้นหรือค่าธรรมเนียมสมาชิกรายเดือนใดๆ นอกเหนือจากค่าสมาชิกรายเดือนที่จ่ายล่วงหน้า เมื่อความเป็นสมาชิกของเขา/เธอถูกยกเลิก สมาชิกจะต้องส่งคืนบัตรสมาชิกของเขา/เธอพร้อมหลักฐานอื่นๆ หรือทรัพย์สินของการเป็นสมาชิกที่คลับให้ไว้กับสมาชิก และต้องชำระหนี้คงค้าง
 • แขก
  ก) สมาชิกที่แนะนำแขกจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าแขกของพวกเขากรอกบัตรผ่านและชำระค่าธรรมเนียมแขกสำหรับบัตรผ่าน

  ข) บัตรผ่านอาจใช้งานได้เพียงครั้งเดียวต่อหนึ่งคลับ และไม่อนุญาตให้ใช้หลายรายการในคลับใดคลับหนึ่ง

  ค) แขกจะได้สิทธิเป็นสมาชิกแบบเดียวกัน (ยกเว้นเทรนเนอร์ส่วนตัว) กับสมาชิกที่แนะนำพวกเขา และจะต้องอยู่ภายใต้กฎและข้อจำกัดของความรับผิดเช่นเดียวกับสมาชิก มันเป็นความรับผิดชอบของสมาชิกที่แนะนำแขกเพื่อให้แน่ใจว่าแขกของพวกเขาปฏิบัติตามกฎของคลับ

  ง) ฝ่ายบริหารขอสงวนสิทธิ์ในการแยกแขกจากคลับโดยไม่ต้องให้เหตุผลและเปลี่ยนค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากแขกที่มาเป็นครั้งคราว
 • สุขภาพและความปลอดภัย
  ก) สมาชิกทุกคนสามารถแก้ไขการนัดหมายเพื่อทำการประเมินผลการออกกำลังกายที่จัดทำโดยผู้สอนฟิตเนสก่อนที่จะเริ่มโปรแกรมการออกกำลังกาย

  ค) ผู้ฝึกสอนการออกกำลังกายได้รับอนุญาตให้ห้ามมิให้ออกกำลังกายหากเขา/เธอได้รับการพิจารณาว่ามีการออกกำลังกายในลักษณะที่อาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บหรือ/และก่อนความบาดเจ็บต่อผู้อื่น ผู้ใช้จะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้สอนฟิตเนส

  ง) ไม่อนุญาตให้สูบบุหรี่ในคลับ

  จ) ในแง่ของสุขภาพและสุขอนามัย ผู้ใช้คลับทุกคนจะต้องอาบน้ำก่อนเข้าห้องซาวน่า/ห้องอบไอน้ำ

  ฉ) สมาชิกหรือแขกไม่สามารถใช้อุปกรณ์ของคลับในขณะที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของแอลกอฮอล์ ยาเสพติด หรือสารปรับเปลี่ยนอารมณ์อื่นๆ
 • เวลาทำการ
  เวลาทำการปกติของคลับแสดงไว้ที่ทางเข้าคลับและกระดานประกาศ ฝ่ายบริหารขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเวลาสำหรับวัตถุประสงค์ในการทำความสะอาด ตกแต่ง ซ่อมแซม งานส่วนตัวพิเศษ และวันหยุด ฝ่ายบริหารจะพยายามแจ้งให้ทราบตามสมควรเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเวลาทำการ
 • การแต่งกาย
  สมาชิกและแขกทุกคนจะต้องสวมชุดออกกำลังกายที่เหมาะสมเมื่อออกกำลังกาย ต้องมีส่วนบนที่ครอบคลุมบริเวณหน้าอก ไม่อนุญาตเสื้อผ้าขาด ต้องใช้รองเท้าปิดนิ้วเท้า ไม่สร้างรอย ส้นยาง ตลอดเวลาในโรงยิมและในห้องแอโรบิก
 • อุปกรณ์ของคลับ
  ก) ฝ่ายบริหารจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายต่อข้าวของของสมาชิกที่เก็บไว้ในตู้เก็บรองเท้าไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม

  ข) ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือที่มีกล้องและ/หรือเครื่องบันทึกภาพประเภทอื่นๆ ในห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าโดยเด็ดขาด สมาชิกที่ฝ่าฝืนกฎนี้จะถูกส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดการ

  ค) มีบริการเครื่องดื่มฟรีสำหรับสมาชิกเพื่อการบริโภคภายในสถานที่เท่านั้น สมาชิกและแขกไม่ได้รับอนุญาตให้นำอาหารและ / หรือเครื่องดื่มของตนเองมาที่คลับ

  ง) ฝ่ายบริหารอาจพาสมาชิกคนอื่นๆ มายังคลับเป็นครั้งคราว และอนุญาตให้พวกเขาใช้อุปกรณ์ของคลับบนพื้นฐานการทดลอง และขอสงวนสิทธิ์ในการทำเช่นนั้น

  จ) ผ้าเช็ดตัว/ล็อคเกอร์/กุญแจ/การ์ด มีค่าธรรมเนียมเล็กน้อยสำหรับผ้าเช็ดตัว/ล็อคเกอร์/กุญแจ/การ์ดที่สูญหาย/เสียหาย
 • เช่าล็อกเกอร์รองเท้า
  ให้เช่าตู้เก็บรองเท้าที่มีค่าเช่ารายเดือนซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว เช่าตู้เก็บของเป็นเวลาอย่างน้อย 6 เดือน และการชำระเงินจะต้องทำล่วงหน้าพร้อมกับมัดจำ ตู้เก็บของไม่สามารถถ่ายโอนได้

  ก) การขยายเวลาการเช่าตู้เก็บของจะต้องชำระที่แผนกต้อนรับหนึ่งสัปดาห์ก่อนที่จะหมดอายุ

  ข) จะต้องมอบกุญแจล็อคเกอร์ให้กับสมาชิกแต่ยังคงเป็นทรัพย์สินของบริษัท และจะต้องส่งคืนเมื่อสิ้นสุดการเช่าตู้เก็บของหรือยกเลิกการเป็นสมาชิก เงินมัดจำจะได้รับคืนเมื่อส่งคืนกุญแจตู้เก็บของ ในกรณีที่ไม่มีการส่งคืนกุญแจตู้เก็บของหนึ่งสัปดาห์หลังจากการเลิกเช่าตู้เก็บของหรือการยกเลิกการเป็นสมาชิก (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่า "ระยะเวลาผ่อนผัน") เงินมัดจำจะถูกริบ

  ค) การเช่าตู้เก็บของจะถือว่าหมดอายุหากกุญแจล็อคเกอร์ไม่ถูกส่งคืนภายในระยะเวลาผ่อนผัน ฝ่ายบริหารขอสงวนสิทธิ์ในการเอาของออกจากล็อกเกอร์และจัดการกับข้าวของในนั้น
 • ข้อกำหนดของข้อมูลส่วนบุคคล
  ก) บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณมอบให้เรา และเชื่อว่าเป็นความรับผิดชอบของเราในการจัดการ ป้องกัน และดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างเหมาะสม

  ข) คุณเข้าใจ รับทราบ และยินยอมให้บริษัทประมวลผล รวบรว มและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

  1) การดำเนินการ บริหาร และจัดการสัญญาฟิตเนสเฟิร์สและโปรแกรมสิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก

  2) การประมวลผลธุรกรรมหรือการชำระเงินโดยคุณเพื่อเก็บรักษาบันทึกการชำระเงิน

  3) การติดต่อคุณหรือสื่อสารกับคุณผ่านทางโทรศัพท์ ข้อความตัวอักษร โทรสา รอีเมลและ/หรือไปรษณีย์เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการและจัดการสัญญาฟิตเนสเฟิร์สและโปรแกรมสิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก

  4) เพื่อวัตถุประสงค์ในการประชาสัมพันธ์และการทำวิจัย กิจกรรมการวิเคราะห์และพัฒนา (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการวิเคราะห์ข้อมูล การสำรวจและ/หรือการทำโปรไฟล์) เพื่อปรับปรุงบริการและอุปกรณ์ของเราเพื่อปรับปรุงบริการที่เรามอบให้กับคุณซึ่งคุณยินยอมให้บริษัททำเช่นนั้น

  5) วัตถุประสงค์ในการเก็บบันทึก

  6) การตอบสนองต่อกระบวนการทางกฎหมาย การแสวงหาสิทธิตามกฎหมายและการเยียวยา ปกป้องการดำเนินคดี และจัดการข้อร้องเรียนหรือการเรียกร้องใดๆ

  7) ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ กระบวนการทางกฎหมาย หรือคำขอของรัฐบาล

  8) การจัดเก็บ การฝากและ/หรือการสำรองข้อมูล (ไม่ว่าจะเป็นการกู้คืนระบบหรืออื่นๆ) ส่วนบุคคลของคุณไม่ว่าจะภายในหรือภายนอกประเทศไทย

  ค) ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกใช้ เปิดเผย เก็บ เข้าถึง ประมวลผลและ/หรือถ่ายโอนไปยังบุคคลที่สามดังต่อไปนี้ ไม่ว่าจะในมาเลเซียหรือนอกประเทศมาเลเซีย สำหรับวัตถุประสงค์อย่างน้อยหนึ่งอย่างที่กำหนดไว้ด้านบน

  1) สำนักงานใหญ่ของบริษัทในเครือและบริษัทย่อย

  2) ตัวแทนบริษัท ผู้รับจ้าง หรือผู้ให้บริการบุคคลที่สาม ที่ประมวลผลหรือจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในนามของเรารวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงผู้ให้บริการบุคคลที่สามซึ่งบริษัทได้เข้าร่วม (1) เพื่อจัดหาและบำรุงรักษาอุปกรณ์ไอทีที่ใช้ในการจัดเก็บและเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (2) เพื่อดำเนินการหรือ (3) เป็นอย่างอื่นที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการฟิตเนิร์สแก่คุณ

  3) ผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทและที่ปรึกษากฎหมาย

  4) สถาบันการเงิน บริษัทบัตรเครดิต และผู้ประมวลผลการชำระเงิน

  5) หน่วยงานสาธารณะและรัฐบาล กฎระเบียบศาล และข้อพิพาทอื่นๆ
 • อื่นๆ
  ก) การชักชวนและขายการฝึกอบรมส่วนตัวหรือสินค้าส่วนตัวให้กับสมาชิกเป็นสิ่งต้องห้าม และจะส่งผลให้สมาชิกที่เกี่ยวข้องยกเลิกทันที

  ข) ล็อกเกอร์รายวันต้องเคลียร์ทุกวัน ข้าวของที่ไม่มีเจ้าของหรือสูญหายจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นเวลา 1 เดือน หลังจากนั้นฝ่ายบริหารขอสงวนสิทธิ์ในการกำจัดข้าวของในทางที่เห็นสมควร มิให้การเรียกร้องใดๆ หลังจากช่วงเวลานี้

  ค) ฝ่ายบริหารขอสงวนสิทธิ์ในการใช้รูปถ่ายส่วนตัวหรือกลุ่มของสมาชิกและ/หรือแขกทั่วไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการประชาสัมพันธ์หรือส่งเสริมการขาย

  ง) สมาชิกทุกคนจะต้องปฏิบัติตามกฎของคลับซึ่งอาจมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ลบ และเพิ่มเติมเป็นครั้งคราวตามดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร

  จ) ความล้มเหลวของฝ่ายบริหารในการบังคับใช้สิทธิของพวกเขาในช่วงเวลาใดๆ จะไม่ถูกตีความว่าเป็นการสละสิทธิดังกล่าว

  ฉ) กฎเหล่านี้จะถูกควบคุมและตีความตามกฎหมายของประเทศมาเลเซียและอยู่ภายใต้เขตอำนาจของประเทศไทย

  ช) การสร้างแบรนด์ การออกแบบโลโก้ และการตกแต่งภายในของคลับทั้งหมดให้ทำตามคู่มือการใช้แบรนด์ฟิตเนสเฟิร์สสากล แขกหรือสมาชิกไม่ได้รับอนุญาตให้ถ่ายภาพหรือคัดลอกการออกแบบตกแต่งภายในของคลับ สื่อส่งเสริมการขาย คำโฆษณา หรือธีม ฟิตเนสเฟิร์สขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการทางกฎหมายกับสมาชิกที่ถูกจับในการเผยแพร่ แบ่งปัน หรือจัดหาเนื้อหาดังกล่าวให้กับผู้ขายหรือคู่แข่งรายอื่น
 • ข้อจำกัดด้านการเรียกร้อง
  ในการพิจารณาสำหรับฝ่ายบริหารเพื่อยอมรับการสมัครสมาชิกคลับ และสำหรับเขา/เธอให้เป็นและดำรงความเป็นสมาชิกของคลับ สมาชิกตกลงว่า

  ก) ฟิตเนส เฟิรส์ทไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินของสมาชิกหรือแขกของพวกเขา หรือความตาย หรือการบาดเจ็บในขณะที่อยู่ในสถานที่ สมาชิกและแขกของพวกเขาตกลงว่าจะไม่มีการเรียกร้องใด ๆ กับบริษัท ฟิตเนส เฟิรส์ท ฝ่ายบริหาร หรือพนักงานไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม

  ข) ฟิตเนส เฟิรส์ท บริษัทในเครือ พนักงาน หรือตัวแทนจะไม่รับผิดชอบต่อการเรียกร้องจากการบาดเจ็บ ความเสียหาย หรือการดำเนินการใดๆ จากความประมาทที่เกิดขึ้นจากการเสียชีวิต หรือการบาดเจ็บ การสูญเสีย ความเสียหาย หรือการโจรกรรมต่อบุคคลของสมาชิกหรือทรัพย์สินที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้บริการอุปกรณ์ในสถานที่ของฟิตเนสเฟิร์ส สมาชิกจะละเว้นบริษัท ฟิตเนสเฟิร์ส บริษัทในเครือ พนักงาน และตัวแทน จากการเรียกร้องทั้งหมดซึ่งอาจถูกนำมาใช้กับพวกเขาโดย หรือในนาม ของสมาชิกสำหรับการบาดเจ็บหรือการเรียกร้องดังกล่าวข้างต้น

  ค) แขกของสมาชิกหรือผู้มาเยือนคลับชั่วคราวต้องยอมรับที่จะปฏิบัติตามกฎของคลับ และมีข้อจำกัดด้านการเรียกร้องเช่นเดียวกันกับสมาชิก
 • ประกาศทางกฎหมาย
  ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราจะต้องยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้เพื่อแลกกับข้อมูลที่ได้รับเกี่ยวกับเรา ธุรกิจของเรา และบริการที่เรามีให้