Join Online

มาตรการด้านสุขลักษณะและความปลอดภัย

เงื่อนไขโปรโมชั่น

  1. รับส่วนลด 1,000 บาทเมื่อซื้อแพ็คเกจพีทีตั้งแต่ 30 ชั่วโมงขึ้นไป สำหรับสมาชิกที่ไม่เคยเป็นลูกค้าพีที หรือแพ็คเกจเดิมหมดอายุไปแล้วอย่างน้อย 90 วัน
  2. สมาชิกต้องผ่านการทำ Evaluation ในช่วงวันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2022
  3. โปรโมชั่นไม่สามารถเปลี่ยนหรือแลกเป็นเงินสดได้