LEGAL NOTICE

Visitors to our website are required to accept the following terms and conditions in return for the information given about us, our business and the services we provide.

 • เงื่อนไขการใช้งาน
  1. เรามีการรวบรวมข้อมูลที่ถูกต้องและล่าสุดบนหน้าเว็บไซต์ของเรา ข้อมูลต่าง ๆ เป็นเพียงแนวทางเท่านั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา โดยสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เราจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้หรือไม่สามารถใช้หน้าเว็บไซต์เหล่านี้ทั้งทางตรงและทางอ้อม เป็นผลสืบเนื่อง ผลสะสม หรือความผิดพลาดใด ๆ จากการบิดเบือนความจริงหรือการละเว้นเนื้อหาที่มีอยู่ในนั้น

  2. ข้อมูลบนเว็บไซต์เหล่านี้ได้จัดทำขึ้นด้วยความระมัดระวังและถูกต้องตามกฎหมาย ซื่อตรง และเป็นจริง ณ วันที่มีการเตรียมการ

  3. คุณยอมรับว่าเนื้อหาที่ดาวน์โหลดหรือเข้าถึงผ่านการใช้หน้าเว็บของเรานั้นเป็นความเสี่ยงของคุณเอง คุณจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับซอฟต์แวร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ และ/หรือ การสูญเสียข้อมูลใด ๆ แม้ว่าเราจะได้รับคำแนะนำถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าว

  4. เราไม่ยอมรับความรับผิดใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์บุคคลที่สามซึ่งอาจเชื่อมโยงหรือเข้าถึงได้ผ่านทางเว็บไซต์ของเราและเราจะไม่รับรองหรืออนุมัติเนื้อหาของเว็บไซต์ดังกล่าว

  5. ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นจากเว็บไซต์ที่คุณเป็นผู้ใช้ เรา ฟิตเนส เฟิรส์ท ตกลงที่จะส่งไปยังการพิจารณาโดยอำนาจศาลของศาลไทยโดยเฉพาะ

  6. ยกเว้นกรณีที่มีการระบุไว้โดยชัดเจนต่อข้อความและกราฟิกในข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์ว่าเป็นลิขสิทธิ์ของฟิตเนส เฟิรส์ท คุณสามารถดาวน์โหลดหรือพิมพ์การเลือกส่วนบุคคลของหน้าเว็บเฉพาะเมื่อมีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างชัดเจน และไม่ให้ทำซ้ำแบบสาธารณะ การคัดลอก การจัดเก็บทั้งหมดหรือบางส่วนของเว็บไซต์ ข้อมูลที่มีอยู่ในนั้น การทำซ้ำ หรือการรวมส่วนหนึ่งส่วนใดของมันในงานหรือสิ่งพิมพ์อื่น ๆ ไม่ว่าในกระดาษหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือรูปแบบอื่น ๆ

  7. เนื้อหาทั้งหมดของหน้าเว็บไซต์เหล่านี้ยังคงเป็นทรัพย์สินและลิขสิทธิ์ของเราและมีการสงวนลิขสิทธิ์
 • พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ปี 2010
  ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นทรัพย์สินส่วนบุคคล เราได้เผยแพร่นโยบายความเป็นส่วนตัวแยกต่างหากบนหน้าเว็บเหล่านี้ การละเว้นของเราในการใช้สิทธิใด ๆ ภายใต้เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ ไม่ถือเป็นการสละสิทธิดังกล่าว เว้นแต่จะได้รับการยอมรับอย่างชัดเจนจากเราเป็นลายลักษณ์อักษร